Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Борис Благомиров Попов и Петър Борисов Попов

86

Уведомление до Борис Благомиров Попов и Петър Борисов Попов за заличаване на адресни  регистрации

 

Публикувано на:  17 май 2023 г.
Валидно до:          07 юни 2023 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Борис Благомиров Попов и Петър Борисов Попов, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед  №752/06.04.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен/настоящ адрес на посочените лица в град Пазарджик на ул. „Константин Величков“ №38, вх. Б, ет. 2, ап. 13.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №752/06.04.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.