Новини

назад

Списък на допуснатите кандидати до II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор за длъжността ”ЛОГОПЕД” в услугата ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

461

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати до II ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор

за длъжността ”ЛОГОПЕД” в услугата ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА”

по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

 

 

вх. №

 

Дата на подаване

 

Име, презиме, фамилия

 

Подадени документи

44-В-249

 

 

15.06.2017

Ваня Димитрова Димитрова

допуска се до събеседване

 

    

    Събеседването ще се проведе на 28.06.2017 г. от 14:00 часа в стая №810, ет.8 на община Пазарджик.