Новини

назад

Решение относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година

972

Р Е Ш Е Н И Е

№297

от 22 декември 2022 година, взето с Протокол №14

  

ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.

 

Предложението на Зам.-Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Към същото е приложен протокола за проведеното публично обсъждане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Пазарджик, като направените предложения са взети  предвид и включени в предложения проект.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Зам.-Кмета на Общината, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост  и чл. 4, ал. 1 и  ал. 3  от  Наредба  за общинската собственост и след станалите разисквания

 

Р Е Ш И:

 

  1. Приема предложеният проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.
  2. При необходимост да бъде извършвана актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2023 година.

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

38

30

4

4