Новини

назад

Покана за участие в в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2022 година

784

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец Септември 2023 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2022 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2022 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  [email protected] и [email protected] и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет  и средствата от ЕС за 2022 година на Община Пазарджик
 

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

14.09.2023

11:00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

 


Файлове:

ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение №1 – отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. Приложение №1 – отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г.
Приложение №2 – отчет за касовото изпълнение на собствените приходи по бюджета за 2022 г. Приложение №2 – отчет за касовото изпълнение на собствените приходи по бюджета за 2022 г.
Приложение №3 – отчет за касовото изпълнение на бюджетните разходи по функции за 2022 г. Приложение №3 – отчет за касовото изпълнение на бюджетните разходи по функции за 2022 г.
Приложение №4 – отчет за изпълнение на капиталовите разходи – бюджет, СЕС за 2022 г. Приложение №4 – отчет за изпълнение на капиталовите разходи – бюджет, СЕС за 2022 г.
Приложение №4 –     ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2022 г. Приложение №4 – ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2022 г.
Приложение №5 – справка за разпределения преходен остатък от отчета 2022 година по бюджет за 2023 г. Приложение №5 – справка за разпределения преходен остатък от отчета 2022 година по бюджет за 2023 г.
Приложение №6 – ОТЧЕТ НА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Приложение №6 – ОТЧЕТ НА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 г. ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Приложение №9 – отчет на разходите финансирани чрез §40-00 Приложение №9 – отчет на разходите финансирани чрез §40-00 "постъпления от продажба на общински нефинансови активи" за 2022 г.
Приложение №10 – Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС за 2022 г. Приложение №10 – Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС за 2022 г.
Приложение №15 – информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции по отчет на 2022 г. на община Пазарджик Приложение №15 – информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции по отчет на 2022 г. на община Пазарджик