Новини

назад

Покана за участие в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година

1097

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец Юли 2019 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет  и средствата от ЕС за 2018 година на Община Пазарджик
 

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

22.07.2019

15.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.


Файлове:

Писмо до Общински съвет Пазарджик Писмо до Общински съвет Пазарджик
Предложение до Общински съвет Пазарджик Предложение до Общински съвет Пазарджик
Приложение №1 – отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. Приложение №1 – отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.
Приложение №2 – отчет за касовото изпълнение на собствените приходи по бюджета за 2018 г. Приложение №2 – отчет за касовото изпълнение на собствените приходи по бюджета за 2018 г.
Приложение №3 – отчет за касовото изпълнение на бюджетните разходи по функции за 2018 г. Приложение №3 – отчет за касовото изпълнение на бюджетните разходи по функции за 2018 г.
Приложение №4 – отчет за изпълние на капиталовите разходи – бюджет, СЕС за 2018 г. Приложение №4 – отчет за изпълние на капиталовите разходи – бюджет, СЕС за 2018 г.
Приложение №5 – отчет на  индикативен годишен разчет  за сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г. Приложение №5 – отчет на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г.
Приложение №8 – отчет на разходите финансирани чрез §40-00 Приложение №8 – отчет на разходите финансирани чрез §40-00 "постъпления от продажба на общински нефинансови активи" за 2018 г.
Приложение №9 – отчет на разплатените просрочени задължения за 2018 г. Приложение №9 – отчет на разплатените просрочени задължения за 2018 г.
Приложение №10 – Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС за 2018 г. Приложение №10 – Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС за 2018 г.
Приложение №14 – отчет за размера на общинския дълг на Община Пазарджик  за 2018 г. Приложение №14 – отчет за размера на общинския дълг на Община Пазарджик за 2018 г.
ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК АД СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ И ЗАЕМИ КЪМ 31.12.2018 г. ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ПАЗАРДЖИК АД СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ И ЗАЕМИ КЪМ 31.12.2018 г.