Новини

назад

Покана за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Пазарджик

584

П О К А Н А

за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Пазарджик

 

 

На основание Решение №58 от 27.04.2017г. на Общински съвет – Пазарджик и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Пазарджик отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Пазарджик при следните задължителни условия и параметри:

         1. Размер на дълга – до 15 /петнадесет/ милиона лева, разпределен в два плафона:

         1.1. Плафон А – до 11 /единадесет/ милиона лева – за рефинансиране на облигационна емисия на Община Пазарджик с остатъчен размер 2 812 500 евро и рефинансиране на кредит поет от Уникредит Булбанк АД в с остатъчен размер 5 431 490 лева;

         1.2. Плафон Б – до 4 /четири/ милиона лева – револвиращ, за мостово финансиране за изпълнение на проекти финансирани и съфинансирани от фондовете на ЕС, за които Община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ.

         2. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.

         3. Срок на кредита:

         3.1. За Плафон А – 10 години с 2 години гратисен период;

         3.2. За Плафон Б – 5 години.

         4. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2.5% процентни пункта.

         5. Срок на усвояване:

         5.1. За Плафон А – до 1 един месец от датата на подписване на договора за кредит;

         5.2. За Плафон Б – многократно до 31.12.2021г.

         6. Начин на погасяване на главницата:

         6.1. За Плафон А – с краен срок на погасяване 10 години от датата на договора за кредит,  с включен 2 годишен гратисен период за главница, на равни месечни вноски;

         6.2. За Плафон Б – с краен срок 5 години от датата на договора за кредит. С всяко постъпление по сметка на общината при кредитиращата банка, на средства представляващи  безвъзмездна финансова помощ по договорите, чието изпълнение е финансирано със средства от кредита ще се извършва погасяване на дълг по кредита.

         7. На лихвите – ежемесечно.

         8. Обезпечение:

         8.1. Залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Пазарджик, по която постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Пазарджик, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Пазарджик съгласно чл. 52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси;

         8.2. Първи по ред залог по реда на Закона за особените залози, върху всички настоящи и бъдещи вземания по сключени договори между Община Пазарджик и съответния управляващ орган по проекти с осигурено финансиране от европейските фондове, по които банката ще предостави финансиране

         9. Други условия – без такси и комисиони по кредита, включително и за разглеждане, управление, ангажимент, предсрочно погасяване и др.

 

Съгласно решението на Общински съвет – Пазарджик, критерият за избор на финансова институция е предложен най-нисък лихвен процент по главницата, но не по-висок от посочения в т.4 по-горе.

 

         Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.

 

         Всяка оферта следва да съдържа:

         1. Административни сведения за участника – наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.

         2. Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.

         3. Изрична декларация, че участника приема условията и параметрите по кредита определени с Решението на Общински съвет - Пазарджик.

         4. Размерът на годишния лихвен процент за редовна главница, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, като изрично посочи размерът на надбавката цифром и словом до два знака след десетичната запетая.

         5. Размер на лихвения процент при просрочие на главница и неустойка при просрочие на лихва, но не по-високи от 5 /пет/ процетни пункта над лихвения процент за редовна главница на годишна база.

         6. Проект на Договор за кредит и Договор за залог, като същите са индикативни и условията по тях подлежат на допълнително договаряне, в случай, че съдържат неприемливи за Община Пазарджик клаузи.

         7. Срок на валидност на офертата (не по-малък от 90 календарни дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти).

 

         Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Пазарджик или по пощата или чрез куриер на адрес гр. Пазарджик, бул. България №2 в срок до 17.00 часа на 29.05.2017 г. Пликът следва да бъде надписан, както следва: 

 

"ДО

Община Пазарджик

гр. Пазарджик, бул. България №2

 

 

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА  ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

Наименование на участника:        

Адрес за кореспонденция, телефон:       

Факс и електронен адрес: "

 

 

         Офертите на участниците ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване на заседание на назначена от Кмета на Община Пазарджик комисия, което ще се проведе на 31.05.2017г. от 10.00ч. в Стъклена зала в сградата на Община Пазарджик. На заседанието имат право да присъстват представляващите на участниците подали оферти или техни упълномощени представители, които следва да представят нотариално заверено пълномощно.

 

         Комисията разглежда подадените оферти, като проверява тяхната допустимост съгласно условията по Решение №58 от 27.04.2017г. на Общински съвет – Пазарджик, както и за пълен комплект от изискваните документи. Оферти, които не отговарят на изискванията на решението и/или не са представени съгласно изискванията на настоящата покана се отстраняват. Комисията класира допуснатите участници съгласно предложения от тях лихвен процент във възходящ ред, като предложилия най-нисък лихвен процент по главницата се класира на първо място.

 

         За дейността си, комисията изготвя протоколи, като след определяне на класирания на първо място участник, същата изготвя предложение до Кмета на Община Пазарджик за издаване на заповед за обявяване на резултатите от класирането, която заповед се изпраща на всички участници в тридневен срок от обявяването.

 

         В срок до 10 работни дни от датата на получаване на заповедта, класираният на първо място участник следва да подпише договор за кредит с Община Пазарджик, при условията на Решение №58 от 27.04.2017г. на Общински съвет – Пазарджик. и подадената от него оферта. В случай, че класираният на първо място участник откаже да сключи договор, Община Пазарджик отправя писмена покана за сключване на договор за кредит с класирания на второ място участник.

 

ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК