Новини

назад

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик

345

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

            На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Пазарджик, кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Пазарджик на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг, с  цел реализацията на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичево, Пещера, Пазарджик, и Септември” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.,

            1. Размер на дълга – до 2 280 498 / два милиона двеста и осемдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем/ лева.

            2. Валута на дълга - лева

            3. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

            4. Условия за погасяване  - Срок на кредита: до 60 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

            5. Източници за погасяване  на главницата - от собствени бюджетни средства.

            6. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR, плюс максимална надбавка от 4,083%.

            7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

           8. Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пазарджик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Пазарджик  по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

                    

            Обсъждането ще се проведе на 24.04.2017г. от 15ч  в  Пленарна зала в общинска администрация