Новини

назад

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

799

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г.

за таксиметров превоз на пътници

 

Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и разрешение за таксиметров превоз на пътници, издадени от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.“

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води публичен единен таксиметров регистър на лицата по чл. 3, ал. 1 и на водачите по чл. 3, ал. 2, както и на превозните средства, с които се извършва дейността“.

                                                                                                             

ОБРАЗЦИ СЪГЛАСНО НАРЕДБА №34

Приложение № 4

   към чл. 9

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

Приложение № 4а

    към чл. 9, т. 7

СПИСЪК

НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, С КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

Приложение № 4б

към чл. 9, т. 11

СПИСЪК

С ДАННИ НА ВОДАЧИТЕ, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Приложение № 5

                                                                                                               към чл. 10, ал. 2

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

 

Приложение № 5a

към чл. 10, ал. 3

С П И С Ъ К

на превозните средства УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

за извършване на таксиметров превоз

 

Приложение № 5б

към чл. 10, ал. 3

 

С П И С Ъ К

на водачите към УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

за извършване на таксиметров превоз

 

 

Приложение № 5в

 към чл. 10, ал. 4

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ№ ……………………. от  …………. 20 … г.

 

Приложение №

                                                                                            към чл. 10б, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ ОТ СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 

№ ………………………. от ………….. 20 …. г.

 

Приложение № 5д

към чл. 13, т. 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ № ………………………. от ………….. 20 …. г.

 

Приложение № 5е

  към чл. 10, ал. 6

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

№ ………………………. от ………….. 20 …. г.

 

 

Приложение № 5ж

  към чл. 14, ал. 2

 

 

Приложение № 5з

 към чл. 24, ал. 2, т. 1

 

 

Приложение № 5и

 към чл. 25, ал. 3

 

 

Приложение № 5й

 към чл. 28, ал. 1 т. 1

 

 

Приложение № 7

към чл. 19, ал. 1

 

 

Приложение № 7б 

към чл. 19, ал. 1

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ЧРЕЗ

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ГР. .......................

 

 

 

Приложение № 7в

към чл. 19, ал. 4

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ЧРЕЗ

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО ЗВЕНО

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ГР. .......................