Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103

429

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за общинската собственост и Решение № 156/29.06.2023 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 55155.506.1241.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, представляваща едноетажна сграда с масивна конструкция, строена през 1979 г., която се състои от дърводелска работилница, със застроена площ 37 кв. м. (тридесет и седем кв. м.), с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със Заповед КД-14-13-316/27.03.2009 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за спортна зала; с площ на целия имот 5 354 кв. м. (пет хиляди триста петдесет и четири кв. м.); с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. “Цар Освободител” № 103, с предназначение: съобразно начина на ползване. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 748/26.10.2016 г., вписан в дв. вх. рег. № 10309/28.10.2016 г., том 33, № 142 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

          Предназначение на имота  – съобразно начина на ползване.

        Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 90.00 лв. /деветдесет лева/ без ДДС, за срок – 5 години.

 Конкурсът да се проведе на 26.07.2023 г. в 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

          До участие в конкурса се допускат:

лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили конкурсна документация  и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

 Депозитната вноска в размер на 90.00 лв./деветдесет лева/ се внася по сметка IBAN сметка BG 96 UBBS 80023300456510, BIC код на Обединена Българска банка АД клон Пазарджик UBBSBGSF до 16.30 часа на 25.07.2023 год.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 24.07.2023 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 25.07.2023 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.