Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: част от сграда- помещения с площ 150.00 кв. м., с идентификатор 55155.502.1132.8, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20

421

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за общинската собственост и Решение № 155/29.06.2023 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно: част от сграда- помещения с площ 150.00 кв. м. находящи се в южната част на първия етаж от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа построена през 1968 г.със застроена площ на цялата сграда 369 кв. м., с идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Сградата попада в УПИ XII-1132, Детски ясли, кв. 295, при граници на имота: север- УПИ XI-1113, за клуб и сграда с идентификатор 55155.502.1131.1, изток- вътрешен двор и топла връзка, юг- двуетажна сграда, запад- дворно място и улица. Имота е актуван с Акт за публична общинска собственост № 1075/11.04.2018 г. вписан в дв. вх. рег. № 2551/12.04.2018 г., том 8, № 179 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за поправка на Акт за публична общинска собственост № 837/11.09.2017 г.  с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

          Предназначение на имота  – Сграда със смесено предназначение.

Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 270.00 лв. /двеста и седемдесет лева/ без ДДС, за срок – 5 години.

 Конкурсът да се проведе на 26.07.2023 г. в 10.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

          До участие в конкурса се допускат:

търговци по смисъла на Търговския закон, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

 Депозитната вноска в размер на 270.00 лв./двеста и седемдесет лева/ се внася по сметка IBAN сметка BG 96 UBBS 80023300456510, BIC код на Обединена Българска банка АД клон Пазарджик UBBSBGSF до 16.30 часа на 25.07.2023 год.

Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 24.07.2023 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 25.07.2023 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.