Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 366 кв.м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Рила”

1479

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 229/27.11.2020 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 366 кв.м. /триста шестдесет и шест квадратни метра/, включваща кухня, осем броя стаи, два броя коридори и два броя преддверия, съставляващи част от сграда с идентификатор 55155.502.653.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 27.02.2015 г., адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Рила”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.653, застроена площ 552 кв.м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за обществено хранене, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актуван с Акт за публична общинска собственост № 519/05.07.2001 г., вписан в дв. вх. рег. № 268/31.01.2002 г., том І, № 83 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж, при начална месечна наемна цена без ДДС660,00 лв. /шестстотин и шестдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, закупили конкурсни книжа, които не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 26.01.2021 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 22.01.2021 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за 1определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 792,00 лв. /седемстотин деветдесет и два лева/ до 16,30 часа на 25.01.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 25.01.2021 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                     

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296