Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1

1869

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 108/28.05.2020 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.408.1.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка четири нула осем точка едно точка едно/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-13-34/23.01.2014 г. на началник на СГКК – Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Цар Самуил” № 15, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.408, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 147.00 кв.м. /сто четиридесет и седем квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.408.1.2, актуван с Акт за публична общинска собственост № 763/23.01.2017 г., вписан в дв. вх. рег. № 406/25.01.2017 г., том 1, акт № 185 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при начална месечна наемна цена без ДДС1000,00 лв. /хиляда лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 08.07.2020 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 02.07.2020 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 1200,00 лв. /хиляда и двеста лева/ до 16,30 часа на 07.07.2020 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 07.07.2020 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                     

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296