Конкурси

назад

Публично оповестен конкурс за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на 1 брой гараж

1658

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение № 49/23.02.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 3, променено с Решение №146/27.09.2018 г. на Общински съвет – Пазаржик, взето с протокол № 9, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на 1 брой гараж, подробно описан в Приложение № 1, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно две шест осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-б, с площ от 304 (триста и четири) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за автогараж”, който имот по ПУП-ПРЗ на квартали 2 и 134”а”, одобрен с Решение № 24/25.02.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, съставлява УПИ XXІІІ (двадесет и трети) – гаражи в кв. 2(две) по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2200/17.09.2010 год., вписан в дв. вх. рег. № 4921/29.09.2010 г., том XVII, № 145 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, при съседи на поземления имот: от североизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, от югоизток, югозапад и северозапад - поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 27.10.2020 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж – по Приложение №1.

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112  или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес.

-Всяко физическо лице има право да участва за учредяване право на строеж само за един гараж по Приложение № 1. Лице, подало документи за участие за повече от един гараж не се допуска до участие в конкурса за нито един от гаражите;

-Когато повече лица са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси  в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

  Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" №2, до 17.30 часа на 23.10.2020 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG46SOMB91303314474300 при Общинска банка АД ФЦ- Пазарджик, BIC SOMBBGSF до 16.30 часа на 26.10.2020 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 26.10.2020 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 605 и стая 606, тел.(034) 402-357, 402-242.                   

 

 

Приложение № 1

 

Гараж № 14 с площ от 18.60 (осемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.08 (три цяло и осем стотни) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 13, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 120 лева (хиляда сто и двадесет лева);