Конкурси

назад

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4

1612

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 21/25.02.2021 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

 За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно:

 Имот – публична общинска собственост, представляващ: едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, със застроена площ 109.00 кв. м. Сградата попада в УПИ XII-1132, Детски ясли, кв. 295, при граници на имота: север-двор, изток-двор, юг-двор и запад-двуетажна сграда. Имота е  актуван с Акт за публична общинска собственост № 826/01.09.2017 г. вписан в дв. вх. рег. № 8197/11.09.2017 г. акт № 94, том 27, и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост № 1191/29.11.2018 г., вписан в дв. вх. рег. № 10299/03.12.2018 г., том 35, № 90 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” № 22а.  

Предназначение на имота  – друг вид обществена сграда.

 Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 109.00 лв. /сто и девет лева/ без ДДС, за срок – 3 години.

Конкурсът да се проведе на 30.03.2021 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, -  „ Пленарна зала”.

            До участие в конкурса се допускат:

- фондации и сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК и БМ „СПЖФНСИ”.

 Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на 109.00 лв./сто и девет лева/ се внася по сметка IBAN BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF , до 16.30 часа на 29.03.2021 год.

Конкурсната  документация се продава до 17,00 часа на 26.03.2021 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 29.03.2021 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.