Конкурси

назад

Конкурс за за възлагане управлението на социални услуги: „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” № 50

3241

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане, чл. 37 и чл. 38 ал.1 от Правилника за неговото прилагане, във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Кметът на Община Пазарджик със Заповед № 882/07.05.2019 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социални услуги: „Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” № 50.

1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: 1.1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 1.2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство; 1.3. сдружение от лицата по т.1.1 и т.1.2, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума. Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) и Звено „Майка и бебе” (ЗМБ), и да имат издаден валиден лиценз от председателя на Държавна агенция за закрила на детето, вписан в регистъра към Агенция за социално подпомагане.

         Социалните услуги ЦОП и ЗМБ се предоставят в сграда, находяща се в гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” № 50. В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява дейността; има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик; не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане и Държавна Агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги ЦОП и ЗМБ, или е с отнет лиценз; няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на работен капацитет (персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

А. Социалната услуга „Център за обществена подкрепа” е делегирана от държавата дейност, представляваща комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставяне на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца,  обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Б. Звено „Майка и бебе” е социална услуга в общността, която е делегирана от държавата дейност и предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа. Услугата включва: предоставяне на подслон и грижи на майката и детето, което предполага: осигуряване на безплатен подслон за двойката майка-дете в условия на сигурност и уважение; осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и детето; съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания; осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето; специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаността майка-дете и за развитие на родителските умения; консултиране, придружаване, посредничество на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните й умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете.

4. Целева група:

4.1. Целева група за социалната услуга ЦОП са: деца от 0-18 години в риск и техните семейства.

Максимален капацитет на услугата: 84 места. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦОП, с препоръчителен коефициент: 0,2.  

4.2. Целеви групи за социалната услуга ЗМБ са:

-двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);

-бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след раждането (непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация);

-двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството.

Максималният капацитет на услугата: звено „Майка и бебе” е до 6 майки и техните деца. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЗМБ, с препоръчителен коефициент: 0,8.

5. Конкурсната документация на стойност 20,00 лева с включен ДДС, съгласно чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 24.06.2019 г. включително,  в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

6. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 08.07.2019 г., в запечатан непрозрачен плик. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, надписано: “Оферта за предоставяне на социални услуги – Център за обществена подкрепа” и звено „Майка и бебе”, адресирано до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Бюджетно мероприятие „Общински социални дейности и услуги” при Община Пазарджик. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

7. Конкурсът ще се проведе на 10.07.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Заседателна зала) от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината.

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.