Конкурси

назад

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип „ за възрастни хора с деменция в гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20, като делегирана от държавата дейност

3101

1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане.

2. Изисквания към кандидатите: Да са вписани в регистъра на АСП, като доставчици на социалната услуга „ЦНСТ”; Опит в управлението на социални услуги;Наличие на определен работен капацитет; Наличие на организационен капацитет;Наличие на определен финансов ресурс, с който кандидатът ще участва като собствен принос при предоставяне на услугата; Социалваната услуга ЦНСТ на лица с деменция, да се предоставя в част от сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, ул.”Марица” № 20.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга: Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на лица с деменция. Социалната услуга ЦНСТ е делегирана от държавата дейност и се предоставя в среда близка до семейната; Целева група: мъже и жени над 18 години с деменция, от гр. Пазарджик и прилежащите села към общината, изведени от институции, самотноживеещи и лица в риск, на които трябва да бъде осигурена включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните им потребности; Изпълнителят – доставчик на социалната услуга следва да организира “ЦНСТ на лица с деменция” в гр. Пазарджик, ул. „Марица ” № 20; Максималният капацитет на ЦНСТ е 10 места, с численост на персонала до 9 щатни бройки; Настаняването в ЦНСТ става след подаване на писмена молба до Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Пазарджик; Предоставяните социални услуги да отговарят на регламентираните в ППЗСП стандарти и критерии;Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 31.10.2011 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 08.11.2011 година.Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга - Център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” при Община Пазарджик.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 09.11.2011 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Залата на архитектурния съвет), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.