Конкурси

назад

КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник” в гр. Пазарджик

583

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № 851 от 25.04.2023 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик,чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91,  от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник” в гр. Пазарджик.

В конкурса могат да участват: 1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ.2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.3. Допуска се участие на Сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в Сдружението. Когато кандидатстващата организация е Консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума. 4.Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да имат издадено удостоверение от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

- Капацитетът на социалната услуга е 20 места, числеността на персонала е минимум 6 (шест) щатни бройки.

- Целевата група включва:пълнолетни лица с Решение на ТЕЛК без чужда помощ и лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

- Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от 01.07.2023 г.

Социалната  услуга  „Домашен помощник“  е  общинска дейност и средствата за работна заплата и веществена издръжка се финансират от бюджета на Община Пазарджикс решение на Общински съвет – Пазарджик

Задължителните  документи за участие в конкурса са съгласно т. 4 от Заповед № 851/25.04.2023 г. от конкурсната документация.

Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 23.05.2023 г. в „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България”  №  2. Конкурсната документация е на стойност 20 лв. с включен ДДС, на основание чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните цени на услугите на територията на общината.

Конкурсът ще се проведе на 14.06.2023 г.часа от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

              Краен срок за подаване на конкурсната документация е до 17:00 часа на 12.06.2023 г.Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга „Домашен помощник”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности“ при Община Пазарджик.Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.Документи, подадени след 12.06.2023 г. не се приемат.

              За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая №  904, тел. 034 402 298.