Конкурси

назад

Конкурс за продажбата на поземлен имот с индетификатор 55155.508.747, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Д-р Никола Ламбрев”, с площ от 27 847 кв.м.

2211

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение №30/27.02.2014 година, взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

 

За продажбата на поземлен имот с индетификатор 55155.508.747 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем четири седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-13/09.01.2014г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Д-р Никола Ламбрев”, с площ от 27 847 кв.м. (двадесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и седем кв.м), трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс. По ПУП-ПР по ИПГВР, одобрен с Решение №202/25.09.2013 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №11, за имотът е отреден УПИ V–за търговия, услуги, атракционни дейности и спорт, кв.2”а” по регулационния план на индустриална зона, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.508.25, 55155.508.9008, 55155.508.9007, 55155.508.524, 55155.508.522 и 55155.508.32, актуван с Акт за частна общинска собственост №3290/13.01.2014 г., ведно със:

сграда с идентификатор 55155.508.747.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем четири седем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение със Заповед № КД-14-13-13/09.01.2014 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к 4400, ул. „Д-р Никола Ламбрев”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.747, застроена площ 687 кв.м. (шестстотин осемдесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда;

сграда с идентификатор 55155.508.747.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем четири седем точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение със Заповед № КД-14-13-13/09.01.2014 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Д-р Никола Ламбрев”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.747, застроена площ 582 кв.м. (петстотин осемдесет и два квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда;

сграда с идентификатор 55155.508.747.3 (пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем четири седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; последно изменение със Заповед № КД-14-13-13/09.01.2014 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Д-р Никола Ламбрев”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.747, застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда.

Право на участие в публично оповестения конкурс на един етап при равни условия имат всички физически и юридически лица, с изключение на предвидените в чл. 3, т. 9 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, обн., в ДВ бр.1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., забрани, а именно: на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество, както и които нямат непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. В случай, че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

Минимална конкурсна цена – 481 300 лева (четиристотин осемдесет и една хиляди и триста лева) без ДДС.

            Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, с начален час 11.00 часа, на 02.04.2014 г. (15-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2014 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, публично оповестения конкурс ще се проведе в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на обекта на приватизация е до 17.00 часа на 24.03.2014 г. (6-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2014 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Конкурсната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.30 часа на 24.03.2014г. (6-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2014 г. в „Държавен вестник”). Цената на конкурсната документацията и Информационния меморандум е 500 лева (петстотин лева) с ДДС. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

            Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В срок до 26.03.2014 г. (8-мия ден, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2013 г. в „Държавен вестник”), лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, от органа за приватизация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация от органа по приватизация.

Депозитът за участие в публично оповестеният конкурс на един етап е в размер на 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 16.30 часа на 01.04.2014 г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2014 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 01.04.2014 г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №30 от 27.02.2014 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България” №2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

Решение №30 от 27 февруари 2014 година, взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.24 от 18.03.2014 г.

За справки – стая 406, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266