Конкурси

назад

Конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.503.56, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Генерал Гурко” №5

2396

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение №58 от 28 март 2013 година, взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

 

         За продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.503.56 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка пет шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, последно изменение със Заповед №КД-14-13-376/21.04.2009 г. на началника на СГКК Пазарджик, съгласно скица №2951/13.03.2013 г. на СГКК Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Генерал Гурко” №5, с площ от 3 645 кв.м. (три хиляди шестстотин четиридесет и пет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.56.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка пет шест точка едно), съгласно скица №2952/13.03.2013 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със Заповед №КД-14-13-376/21.04.2009 г. на началника на СГКК Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.56, с административен адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Генерал Гурко” №5, със застроена площ от 1 258 кв.м. (хиляда двеста петдесет и осем кв. м.), брой етажи: 2 (два), с изба, предназначение: друг вид обществена сграда, масивна конструкция построена през 1961 г., и ведно със сграда с идентификатор 55155.503.56.2 (пет пет едно пет пет точка пет нула три точка пет шест точка две), съгласно скица №2953/13.03.2013 г., по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97-/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със Заповед №КД-14-13-376/21.04.2009 г. на началника на СГКК Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.56, с административен адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Генерал Гурко” №5, със застроена площ от 49 кв.м. (четиридесет и девет кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение: складова база, склад, масивна конструкция построена през 1980 г., разположени в описания поземлен имот, за който, съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Пазарджик, е отреден УПИ II -157, 158, за КОО, за паркинг в кв. 2254, по плана на гр.Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.503.9521, 55155.503.57, актуван с Акт за частна общинска собственост №3061/25.02.2013 г. вписан в дв. вх. рег. №1631/04.03.2013 г., акт. №107, том 6, Агенция по вписвания, Служба по вписванията – Пазарджик.

В публично оповестения конкурс на един етап могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.

В публично оповестения конкурс на един етап не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни дружества).

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

Минимална конкурсна цена - 683 000 лева (шестстотин осемдесет и три хиляди лева) без ДДС.

         Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в „Кметска зала”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, в гр. Пазарджик, на бул. „България” №2, с начален час 11.00 часа, на 10.05.2013 г. (21-тия ден включително от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”).

Срокът за оглед на обекта на приватизация е до 17.00 часа на 09.05.2013 г. (20-тия ден включително от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”).

Конкурсната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.00 часа на 07.05.2013 г. (12-тия ден от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”). Цената на конкурсната документацията и Информационния меморандум е 500 лева (петстотин лева) с ДДС.

         Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В срок до 07.05.2013 г. (15-тия ден от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”), лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

Депозитът за участие в публично оповестеният конкурс на един етап е в размер на 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 16.30 часа на 09.05.2013 г. (20-тия ден включително от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”).

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 09.05.2013 г. (20-тия ден включително от датата на обнародването на Решение №58 от 28.03.2013 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България” №2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

Решение №58 от 28 март 2013 година, взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.37 от 19.04.2013 г.

За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.