Конкурси

назад

Конкурс за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.501.669 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Хан Крум” №1

2296

Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, Решение № 237/25.11.2013 година, взето с Протокол №13 на Общински съвет – Пазарджик и Решение № 240/19.12.2013 година, взето с Протокол №14 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА ЕДИН ЕТАП

 

            За продажбата на поземлен имот с идентификатор 55155.501.669 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка шест шест девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Хан Крум” №1, площ: 1 034 кв.м (хиляда тридесет и четири кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно полване: За друг обществен обект, комплекс, ведно със сграда с идентификатор 55155.501.669.1 (пет пет едно пет пет точка пет нула едно точка шест шест девет точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.669, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. ”Хан Крум” №1, застроена площ: 116 кв.м. (сто и шестнадесет кв.м.), брой етажи: 2 (два), предназначение: Административна, делова сграда. За имота е отреден УПИ II-669 в кв.207 по одобрения със Заповед №169/04.11.2013г. проект за изменение на ПР-Пазарджик, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668, 55155.501.667, 55155.503.9501, 55155.501.657, 55155.501.659, 55155.501.664, актуван с Акт за частна общинска собственост №3258/07.11.2013г., вписан в дв.вх. рег. №9824/11.11.2013 г., том 36, Акт № 19 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

В публично оповестения конкурс на един етап могат да участват при равни условия юридически лица.

В публично оповестения конкурс на един етап не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса и физически лица с оглед поставеното условие по т.32 от конкурсните условия, което представлява задължение на купувача по приватизационния договор.

Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

Минимална конкурсна цена – 150 000 лева (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС.

Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в „Заседателна зала”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на общинска администрация – Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, с начален час 11.00 часа, на 17.02.2014 г. (15-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако този ден е неприсъствен, публично оповестения конкурс ще се проведе в първия следващ присъствен ден.

Срокът за оглед на обекта на приватизация е до 17.00 часа на 06.02.2014 г. (6-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Конкурсната документация (включваща и Информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” №2, до 17.30 часа на 06.02.2014г. (6-тия ден, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”). Цената на конкурсната документацията и Информационния меморандум е 500 лева (петстотин лева) с ДДС. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

       Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

В срок до 10.02.2014 г. (8-мия ден, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”), лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

Депозитът за участие в публично оповестеният конкурс на един етап е в размер на 120 000 лева (сто и двадесет хиляди лева), която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 16.30 часа на 14.02.2014 г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 14.02.2014г. (14-тия ден включително, считано от датата на обнародването на Решение №240 от 19.12.2013 г. в „Държавен вестник”). Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на ХІІІ-тия етаж, в сградата, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. „България” №2.

Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

Решение № 240 от 19 декември 2013 година, взето с Протокол №14 на Общински съвет – Пазарджик е обнародвано в ДВ бр.9 от 31.01.2014 г.

За справки – стая 406 и 605, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402357.