Конкурси

назад

Конкурс за продажба на УПИ I – Производствена и складова дейност в кв. 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Ивайло, с площ от 17 629 кв.м, ведно със склад – едноетажна сграда в незавършен вид, панелна конструкция, започнато строителство през 1981 г.

1941

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 200/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За продажба на Урегулиран поземлен имот I – Производствена и складова дейност в кв. 36 /тридесет и шест/ по плана на с. Ивайло, с площ от 17 629 кв.м (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и девет квадратни метра), ведно със склад – едноетажна сграда в незавършен вид, панелна конструкция, започнато строителство през 1981 г., с площ 1 188 кв. м. (хиляда сто осемдесет и осем квадратни метра), при съседи на имота: север- УПИ II- Спортен терен, изток УПИ III- Спортен терен и канал, юг улица с о.т.о.т.260-261262-263-264265-266, запад улица с о.т.о.т. 126-209-80, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4036/15.10.2014 год., впиисан в дв. вх. рег. № 9843/23.10.2014 г., Том 36, Акт № 147, за производствена и складова дейност,

За участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, направили депозитна вноска, закупили конкурсни книжа и подали в срок писмени предложения

Начална конкурсна цена –106 000.00 лв. (сто и шест хиляди лева), без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 03.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, Заседателна зала, етаж 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до 02.12.2014 г., след заявка в кметство с. Ивайло, общ. Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация да се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 25.11.2014 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 02.12.2014 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 02.12.2014 г. на гише №3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242