Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.508.651, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Царица Йоанна” /Родопи/, площ 2683.00 кв.м.

1843


На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 198/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.508.651 /пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка шест пет едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-185/29.04.2013 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Царица Йоанна” /Родопи/, площ 2683.00 кв.м. /две хиляди шестстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; стар идентификатор: 55155.508.571, номер по предходен план: 5955, квартал 512 а, парцел І-569, 571 - пазар, съседи: 55155.508.757, 55155.508.649, 55155.508.652, за който имот по действащия ПР на гр. Пазарджик е отреден УПИ І-569,571,пазар, кв. 512 а, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4031/08.10.2014 год., вписан в дв. вх. рег. № 9846/23.10.2014 г., акт № 150, том 36 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за търговски обект, комплекс.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон.

Начална конкурсна цена – 134 150.00 лв. /сто тридесет и четири хиляди сто и петдесет лева/, без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 02.12.2014 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 24.11.2014 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 96 588.00 лв. /деветдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и осем лева/. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 01.12.2014 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 01.12.2014 г. на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242