Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.506.1307, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Христо Ботев”.

2348

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на
Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 26/15.12.2011 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.506.1307 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно три нула седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № КД-14-13-46/16.08.2011 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. ”Христо Ботев”, с площ от 204.00 (двеста и четири) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2603/07.11.2011 год., вписан в дв. вх. рег. №6264/10.11.2011 год., том XXIII, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, съставляващ УПИ I – търговия и услуги в кв. 53 по
ПРЗ на имота, одобрен със Заповед №78/11.04.2011 г. на Кмета на Община Пазарджик, при съседи на поземления имот: североизток – поземлен имот с идентификатор 55155.506.1308, югоизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.809, югозапад – поземлен имот с идентификатор 55155.506.1312, северозапад - поземлен имот с идентификатор 55155.506.1308, за изграждане на търговски обект, комплекс.

За участие в конкурса се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон, направили депозитна вноска, закупили конкурсни книжа и подали в срок писмени предложения

Начална конкурсна цена – 24 480.00 лв. (двадесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет лева), без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 06.02.2012 г. от 11.30 часа в Заседателна зала, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до 03.02.2012 г., след заявка в Общинска администрация -Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация да се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 27.01.2012 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1% върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл.53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната конкурсна цена.
Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 03.02.2012 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 03.02.2012 г. на гише №3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606;
тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242