Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.503.984, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Цар Самуил” № 4, площ 180.00 кв.м.

2182

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 216/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.503.984 /пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Цар Самуил” № 4, площ 180.00 кв.м. /сто и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: друг обществен обект, комплекс; стар идентификатор: 55155.503.983, номер по предходен план: 2956, квартал: 272, парцел ХІІІ-общ. обслужване, при съседи на поземления имот: 55155.503.364, 55155.503.365, 55155.503.9542, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.984.1 / пет пет едно пет пет точка пет нула три точка девет осем четири точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Цар Самуил” № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.984, предназначение на сградата: за обществено хранене, със застроена площ 137 кв. м. / сто тридесет и седем квадратни метра/ на две нива, с разгъната застроена площ 232.69 кв.м. /двеста тридесет и две цяло и шестдесет и девет квадратни метра/, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво: 2, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, мазе с площ 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, актувани с Акт за частна общинска собственост № 4042/22.10.2014 год., вписан в дв. вх. рег. № 9913/24.10.2014 г., том 37, акт № 1 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за център за превенция на деца и ученици в риск по следните превенции: наркоманно рисково поведение; предпазване от ХИВ-СПИН; трафик на деца; приемна грижа; обучение по първа долекарска помощ на кандидат-шофьори; дейности при бедствия, аварии и катастрофи.

До участие в конкурса се допускат юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието, и отговарящи на следните условия:

- да притежават документи, издадени от Държавната агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане, които отговарят на дейностите, посочени в т. ІІ.5 от Решение № 216/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик;

- да притежават документ, от който да е видно, че кандидатът има право да обучава деца и ученици в риск и в учебните заведения;

- да притежават детайлизирана програма за развитие на дейностите, посочени в т. ІІ.5 от Решение № 216/30.10.2014 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик;

- да отговарят на изискванията, поставени в чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 24/02.12.2002 г. на Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката.

Начална конкурсна цена – 103 000.00 лв. /сто и три хиляди лева/ без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 08.12.2014 г. от 11.30 часа в „Заседателна зала”, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в БМ „СПЖФНСИ” към Община Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 28.11.2014 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 05.12.2014 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 05.12.2014 г. на гише №3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242