Конкурси

назад

Конкурс за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.502.1837 /пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно осем три седем/ по кадастралната карта

1912

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 44/26.03.2014 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 55155.502.1837 /пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно осем три седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-1231-/17.02.2014 г. на Началник на СГКК-Пазарджик, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс; адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. ”Луда Яна”, с площ от 82.00 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3378/06.03.2014 год., вписан в дв. вх. рег. № 1878/12.03.2014 год., том 7, Акт № 152 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ІХ – търговия и услуги в кв. 317 по плана, утвърден със Заповед № 173/12.11.2013 г., стар идентификатор: 55155.502.1762, номер по предходен план: квартал: 317, парцел: ІХ, при съседи на поземления имот: 55155.502.9593, 55155.502.1841, 55155.502.1836, за изграждане на търговски обект, комплекс.

До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица по смисъла на Търговския закон, направили депозитна вноска, закупили конкурсни книжа и подали в срок писмени предложения.

Начална конкурсна цена – 6 560.00 лв. /шест хиляди петстотин и шестдесет лева/, без ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 11.30 часа в Кметска зала, ет. 2, в административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Имотът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч., след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения, след заявка в Общинска администрация - Пазарджик.

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 30.04.2014 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 07.05.2014 год.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 07.05.2014 г. на гише №3 – “Общински имоти”,  находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242