Конкурси

назад

Конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик и с. Главиница

2362

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл.47, ал.1, чл. 61, ал. 1, т. 1, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 67/28.03.2013 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи, находящи се в гр. Пазарджик и с. Главиница, подробно описани по Приложение № 1.

За участие в конкурса се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са наематели на гараж - частна общинска собственост, настанени най-малко 1 (една) година преди датата на решението за разпореждане. закупили конкурсни книжа, направили депозитна вноска и подали в срок писмени предложения.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им конкурсни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална конкурсна цена – по Приложение № 1.

   Конкурсът ще се проведе на 29.04.2013 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, зала „Архитектурен съвет”, етаж 2.

Имотите, предмет на конкурса, може да бъдат оглеждани на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до 26.04.2013г., след заявка в БМ “СПЖФНСИ” към Община Пазарджик .

Закупуването на конкурсна документация се извършва на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.30 часа на 19.04.2013 г. Цената на конкурсната документация е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната конкурсна цена. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 26.04.2013 г.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на 26.04.2013 г. на гише №3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Кандидат, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 603, стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-286, 402-357, 402-242.  


 

         Приложение № 1

 

            1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1332.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 25, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1332. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 19.90 кв.м. (деветнадесет кв.м. и деветдесет кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1332.1.17, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1332.1.1, актуван с АОС № 776/14.05.2003г., вписан в дв. вх. рег. № 2083/28.05.2003год., том IV, № 31 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална конкурсна цена – 5 000 лева (данъчна оценка 4 560.70лв.);

           

            2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1332.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 25, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1332. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 20.63 кв.м. (двадесет кв.м. и шестдесет и три кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1332.1.19, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1332.1.3, актуван с АОС № 775/14.05.2003г., вписан в дв. вх. рег. № 2081/28.05.2003год., том IV, № 29 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална конкурсна цена – 5 000 лева (данъчна оценка 4 728.00лв.);

 

            3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1333.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 27, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1333. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 19.80 кв.м. (деветнадесет кв.м. и осемдесет кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1333.1.13, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1333.1.1, 55155.503.1333.1.2, актуван с АОС № 674/18.10.2002г., вписан в дв. вх. рег. № 3714/24.10.2002год., том VI, № 154 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална конкурсна цена – 5 000 лева (данъчна оценка 4 537.70лв.);

 

            4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1334.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Янтра" № 29, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1334. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 19.80 кв.м. (деветнадесет кв.м. и осемдесет кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1334.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.1334.1.1, актуван с АОС № 675/18.10.2002г., вписан в дв. вх. рег. № 3684/23.10.2002год., том VI, № 140 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална конкурсна цена – 5 000 лева (данъчна оценка 4 537.70лв.);

 

            5.Самостоятелен обект, представляващ гараж № 6, находящ се в четириетажен едропален жилищен блок №11, построен в УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв.50, с. Главиница, общ. Пазарджик, с площ от 20.45 кв.м. (двадесет кв.м. и четиридесет и пет кв.см.). Граници: север – абонатна станция, изток – двор, запад – коридор, юг – гараж № 7, актуван с АОС № 51/11.02.2002г., вписан в дв. вх. рег. № 982/27.03.2002год., том II, № 147 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, ведно с отстъпеното право на строеж, с начална конкурсна цена – 2 500 лева (данъчна оценка 776.20лв.);

 

            6. Самостоятелен обект, представляващ гараж № 3, находящ се в четириетажен едропален жилищен блок №10, построен в УПИ I-комплексно жилищно строителство, кв.50, с. Главиница, общ. Пазарджик, с площ от 24.97 кв.м. (двадесет и четири кв.м. и деветдесет и седем кв.см.). Граници: север – гараж № 2, изток – улица, запад – стълбище, юг – гараж № 4, актуван с АОС № 40/11.02.2002г., вписан в дв. вх. рег. № 980/27.03.2002год., том II, № 145 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, ведно с отстъпеното право на строеж, с начална конкурсна цена – 2 700 лева (данъчна оценка 947.70лв.);

            7.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.1374.1.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик , одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Спартак" № 5, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1374, съставляващ УПИ I – за жил. стр. и озеленяване, кв. 317, гр. Пазарджик. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 22.46 кв.м. (двадесет и два кв.м. и четиридесет и шест кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.1374.1.31, 55155.502.1374.1.33, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.1374.1.6, актуван с АОС № 3073/12.03.2013г., с начална конкурсна цена – 4 000 лева (данъчна оценка 3 819.20лв.);

 

            8.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.593.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 60, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.593. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 21.12 кв.м. (двадесет и един кв.м. и дванадесет кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.593.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.593.1.1, актуван с АОС № 843/10.02.2004г., вписан в дв. вх. рег. № 487/19.02.2004год., том I, № 128 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с начална конкурсна цена – 3 500 лева (данъчна оценка 3 103.70лв.);

 

            9.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.502.592.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Рила" № 62, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.592, съставляващ УПИ I – за жил. стр. и озеленяване и гаражи, кв. 142, гр. Пазарджик. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 21.06 кв.м. (двадесет и един кв.м. и шест кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.502.592.1.11, под обекта: няма, над обекта: 55155.502.592.1.1, актуван с АОС № 3068/12.03.2013г., с начална конкурсна цена – 3 500 лева (данъчна оценка 3 094.90лв.);

 

            10.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.1018.1.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Дунав", ет. -1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1018, съставляващ УПИ I – за жил. стр. и гаражи, кв. 402, гр. Пазарджик.   Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта - 1. Площ на самостоятелния обект – 16.88 кв.м. (шестнадесет кв.м. и осемдесет и осем кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.1018.1.19, 55155.503.1018.1.21, под обекта: няма, над обекта: няма, актуван с АОС № 3074/13.03.2013г., с начална конкурсна цена – 3 000 лева (данъчна оценка 2 926.10лв.);

 

            11.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.885.1.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София. Адрес на имота – гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. "Васил Левски", № 64, вх. Г, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.885. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1. Площ на самостоятелния обект – 22.43 кв.м. (двадесет и два кв.м. и четиридесет и три кв.см.), ведно с отстъпеното право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.501.885.1.37, под обекта: няма, над обекта: 55155.501.885.1.4, 55155.501.885.1.3, актуван с АОС № 3069/12.03.2013г., с начална конкурсна цена –   7 000 лева (данъчна оценка 6 485.80лв.);