Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост

3255

 

        На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2,  чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 45/28.02.2019 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва:

- част от сграда- помещения с обща площ 93.00 кв. находящи се в северната  част на втория  етаж от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа построена през 1968 г.със застроена площ на цялата сграда 369 кв. м., с идентификатор 55155.502.1132.8, разположена в западната част на поземлен имот с идентификатор 55155.502.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Сградата попада в УПИ XII-1132, Детски ясли, кв. 295, при граници на имота: север- УПИ XI-1113, за клуб и сграда с идентификатор 55155.502.1131.1, изток- вътрешен двор и топла връзка, юг- двуетажна сграда, запад- дворно място и улица. Имота е актуван с Акт за публична общинска собственост № 1075/11.04.2018 г. вписан в дв. вх. рег. № 2551/12.04.2018 г., том 8, № 179 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за поправка на Акт за публична общинска собственост № 837/11.09.2017 г. с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20, и

- едноетажна масивна-панелна сграда строена през 1968 г. с идентификатор 55155.502.1131.1, със застроена площ 121.00 кв., разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1131 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. За имота е отреден УПИ XI-1131, за клуб, кв. 295, при граници - ПИ с идентификатор 55155502.9596, 55155.502.9597, 55155.501.1132. Имота е  актуван с Акт за публична общинска собственост № 1192/29.11.2018г вписан в дв. вх. рег. № 10294/03.12.2018 г., Акт 85, том 35 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, за поправка на Акт за публична общинска собственост № 937/21.11.2017г. с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” № 20.

 Предназначение на обекта : за социална услуга.

        Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена: 25.00 (двадесет и пет) лв. без ДДС за срок на отдаване под наем  - 5 (пет) години.

        До участие в конкурса се допускат фондации и сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

           Конкурсът да се проведе на 02.04.2019 г. от 10.00 часа в зала „Архитектурен съвет” ет. 2 в административната сграда на Община Пазарджик, бул. „България” № 2.

           Оглед на имота предмет на конкурса да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, в интернет страницата на общината или разгласена по друг подходящ начин, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

          Конкурсната  документация се продава до 17,30 часа на 29.03.2019 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик .       

         Депозитна вноска в размер на 30.00 (тридесет) лв.  се внася по сметка  IBAN  BG 46 SOMB 91303314474300, BIC код на Общинска банка АД Пазарджик SOMBBGSF , до 16.30 часа на 01.04.2019 год.

        Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен  плик върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса,  името и адреса на участника на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 01.04.2019 г.

 За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40