Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: тренировъчно футболно игрище с размери 105/70 метра, находящо се в ПИ с идентификатор 55155.506.3, сградата на стадион „Георги Бенковски”

2376

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията  на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №04/30.01.2014 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на  недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: тренировъчно футболно игрище с размери 105/70 метра при граници на игрището: изток- парк „Стадиона”; запад- земеделска земя; север – стадион „Георги Бенковски” и юг – стадион /бивш „Любен Шкодров”, находящо се в ПИ с идентификатор 55155.506.3, една съблекалня с баня и санитарен възел в сградата на стадион „Георги Бенковски”, находящи се в градски парк „Стадиона”и стадион „Георги Бенковски”, актуван с Акт за публична общинска собственост№271/16.02.2000 год. вписан в дв. вх. рег. № 2342/20.04.2005 год., том ІІІ, № 205 при Агенция по вписванията – Служба  по вписванията гр. Пазарджик.  

 

     1. Конкурсът ще се проведе  на 05.03.2014 г. от 10.00 часа  в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

     2.  До участие в конкурса се допускат: спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза

     3. Начална месечна наемна цена: 20.00 лв. /двадесет лв./ без ДДС.

     4. Предназначение:  за спортно- състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по футбол.

     5. Срок за отдаване под наем  - 10 /десет/ години.

  6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община  Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.1до 17.00 часа на 20.02.2014 г.

8. Депозитната вноска в размер  на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 04.03.2014 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община  Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

9. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3, до 17.00 часа на 04.03.2014 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19  40

dunhill!$!@