Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ: масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3., и част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.508.3

2194

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.83 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка с Решение №23/28.02.2013 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ: масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3., състояща се от: канцелария, работилница, склад, баня, тоалетна, съблекалня, стая за велосипеди и два коридора, актуван с Акт за публична общинска собственост №48/04.05.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 2678/10.07.2006 г., том ІІІ, № 113 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, и част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.508.3, представляваща: трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се Градски парк остров „Свобода”, актуван с Акт за публична общинска собственост №603/14.03.2002 г. вписан в дв. вх. рег. № 852/18.03.2002 г., том ІІ, № 98 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

 

1. Конкурсът ще се проведе на на 04.04.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

2. До участие в конкурса се допускат: спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

        3. Начална месечна наемна цена: 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС.

4. Предназначение: спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по колоездене.

        5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.2, до 17.00 часа на 22.03.2013 г.

8. Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 03.04.2013 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

9. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.2, стая №3, до 17.00 часа на 03.04.2013 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.