Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: част от сграда находяща се в югозападната и част с идентификатор 55155.505.1153.1, представляваща сценична зала, състояща се от: сцена с площ 160.00 кв. м., зала

2111

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №62/26.03.2014 г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ: част от сграда находяща се в югозападната и част с идентификатор 55155.505.1153.1, разположена в ПИ с идентификатор 55155.505.1153, представляваща сценична зала, състояща се от: сцена с площ 160.00 кв. м., зала зрители с площ 208.00 кв.м., съблекалня с площ 24.00 кв. м. и санитарни помещения с площ 32.00 кв. м.; с обща площ на частта 424.00 кв. м. при съседи: изток – помещения на библиотека „Никола Фурнаджиев”; запад- парк; север- помещения на

библиотека „Никола Фурнаджиев” и юг – парк.

Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 287/ 27.11.2013 год. вписан в дв.вх. рег. № 10543/ 02.12.2013 год., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с адрес ул. „Любен Боянов” №1 в гр. Пазарджик

     1. Конкурсът ще се проведе на 29.04.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

     2. До участие в конкурса се допускат: спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза

     3. Начална месечна наемна цена: 20.00 лв. /двадесет лв./ без ДДС.

     4. Предназначение: за спортно- състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове и за концертна дейност.

     5. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години.

6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в Общинска администрация.

7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17.30. часа на 22.04.2014 год.

8. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена без ДДС, до 16.30 часа на 28.04.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, код на ОББ АД Пазарджик- UBBSBGSF.

         9. Писмените предложения за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 28.04.2014 г., на гише №3, находящо се в ” Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” №2 . Участник дал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.