Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

3089

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 248/21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, а именно:

       1. Имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда с идентификатор 55155.506.853.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик със застроена площ 580 кв. м. – спортна сграда, база (зала за художествена гимнастика); сграда с идентификатор 55155.506.853.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик със застроена площ 263 кв. м. – спортна сграда, база (съблекални и санитарни помещения); сграда с идентификатор 55155.506.853.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик със застроена площ 18 кв. м. – хангар, депо, гараж, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, с адрес: бул. „Александър Стамболийски” №52. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №212/11.08.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 4324/17.08.2011 г., том ХVІ, № 120 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик

Предназначение на имотите – за спортно - състезателна и тренировъчна дейност по художествена гимнастика.

Отдаването под наем да се извърши чрез публично оповестен конкурс при начална месечна наемна цена – 35.00 лв. /тридесет и пет лева/ без ДДС, за срок – 5 години.

Конкурсът да се проведе на 12.01.2017 г. в 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, зала „ Архитектурен съвет”.

    До участие в коткурса се допускат:

- спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които са закупили конкурсни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.12.2016 г. до 11.01.2017 г. на място след заявка в БМ „СПЖФНСИ” ул. „Иван Вазов”№ 14 гр. Пазарджик .

Депозитната вноска в размер на 35.00 лв. се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF, до 16.30 часа на 11.01.2017 год.

Конкурсната документация се продава до 17,30 часа на 10.01.2017 год. на гише ”Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с вкл. ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в конкурса да се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника, на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17,00 часа на 11.01.2017 г.

За справки: БМ “СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14 тел. (034) 44 19 40.