Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост

2443

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №15/26.01.2012 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно:

Обект №1: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: многопрофилна зала с площ 400.00 кв. м., треньорска стая с площ 12.00 кв. м., и 2 бр. съблекални с обща площ 58.00 кв. м., находящи се в Спортна зала „Васил Левски” с административен адрес: ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи на помещенията: север – ОПК; изток – плочник, зелена площ; юг – ул. „Генерал Гурко” и ул. „Пловдивска”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №2: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: зала за художествена гимнастика и карате с площ 102.00 кв. м. находяща се в Спортна зала „Васил Левски” с административен адрес: ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи на часта: север – фоайе на Спортна зала „Васил Левски”; изток – зала „Васил Левски”; юг – ул. „К. Величкови запад – площад „Васил Левски”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №3: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: обособена част с площ 50.00 кв. м. от фоайе на Спортна зала „Васил Левски” с административен адрес: ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи на часта: изток – зала „Васил Левски”; запад – зелена площ и ул. „К. Величков”; север – фоайе на Спортна зала „Васил Левски” и юг – помещение с наемател ски клуб „Ястребец”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №4: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: 4 бр. помещения, санитарен възел и коридор с обща площ 84.60 кв. м. (осемдесет и четири цяло и шестдесет) кв. м. в Спортна зала „Васил Левски” с административен адрес: ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи: площад „Васил Левски”; СЗ „Васил Левски” и ОПК. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и, Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №5: Част от имот публична общинска собственост представляващ: високо тяло-спортна зала с площ 756.00 кв. м., находяща се в част от масивна сграда построена в поземлен имот №10706, попадащ в източната част на УПИ V-Спорт (Зона на здравето) в кв. 2А – Индустриална зона по плана на гр. Пазарджик на ул. „Д-р Никола Ламбрев”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №79/27.03.2007 г. вписан в дв. вх. рег. № 2426/05.04.2007 г., том ІІ, № 268 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

 

Конкурсът ще се проведе на на 28.02.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

До участие в конкурса се допускат:

За Обекти №1,2,3 и 5 – спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза;

За Обект № 4 – спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ или териториални структури на спортни организации.

Начална месечна наемна цена:

Обект №1 – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

Обект №2 – 24.00 лв. (двадесет и четири лева) без ДДС;

Обект №3 – 24.00 лв. (двадесет и четири лева) без ДДС;

Обект №4 – 50.76 лв. (петдесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

Обект №5 – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.  

Предназначение:

Обект №1 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност, за съвместно ползване по график;

Обект №2 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност по карате и/или художествена гимнастика, за съвместно ползване по график;

Обект №3 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност по тенис на маса за съвместно ползване по график;

Обект №4 за офиси;

Обект №5 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.2, до 17.00 часа на 15.02.2012 г.

Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 27.02.2012 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.2, стая №3, до 17.00 часа на 27.02.2012 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.