Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост

2285

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №32/23.02.2012 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, а именно:

Обект №2: Части от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляващи: масивна едноетажна сграда със застроена площ 374.00 кв. м. – зала за вдигане на тежести, съблекалня, санитарен възел и треньорска стая, находящи се в Спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №4: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: 2 бр. помещения с обща площ 48.00 кв. м. находящи се между зала-волейбол и зала-бокс в спортен комплекс „Хебър”, с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

Обект №6: Част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.506.1241 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК-София, представляваща: масивна едноетажна сграда със застроена площ 37.00 кв. м. – склад, находяща се в източната част на спортен комплекс „Хебър” с административен адрес: ул. „Цар Освободител” №103. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №27/18.01.2006 г. вписан в дв. вх. рег. № 151/20.01.2006 г., том І, № 73 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

1. Конкурсът ще се проведе на на 10.10.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

2. До участие в конкурса се допускат:

- За Обекти №2, 4 и 6 – спортни клубове регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза;

            3. Начална месечна наемна цена:

- Обект №2 – 30.00 лв. (тридесет лева) без ДДС;

- Обект №4 – 15.00 лв. (петнадесет лева) без ДДС;

- Обект №6 – 22.20 лв. (двадесет и два лева и двадесет стотинки) без ДДС;

            4. Предназначение:

- Обект №2 за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по вдигане на тежести, за съвместно ползване по график;

- Обект №4 за офис и съблекалня;

- Обект №6 за складово помещение;

            5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.2, до 17.00 часа на 28.09.2012 г.

8. Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 09.10.2012 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

9. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.2, стая №3, до 17.00 часа на 09.10.2012 г.

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.