Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на ул. „Марица” №20 в парцел ІІІ-детски ясли (бившите детски ясли №6), кв. 293 по плана на гр. Пазарджик

1981

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №170/25.09.2013 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на ул. „Марица” №20 в парцел ІІІ-детски ясли (бившите детски ясли №6), кв. 293 по плана на гр. Пазарджик с идентификатор на ПИ 55155.502.1132 (пет пет едно пет пет точка пет нула две точка едно едно три две), съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, представляващи: едноетажна масивна сграда разположена в северната част на поземления имот, със застроена площ от 119.25 кв. м. и част от ІІ-ри етаж над информационния център, представляваща два броя помещения и фоайе с обща площ 93.00 кв. м., актувани с Акт за публична общинска собственост № 226/13.07.1999 г.

1. Конкурсът ще се проведе на на 06.11.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

           2. До участие в конкурса се допускат фондации и сдружения регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

           3. Начална месечна наемна цена: 25.00 (двадесет и пет) лв. без ДДС.

           4. Предназначение на обекта: „Център за социална рехабилитация и интеграция” за подпомагане на социално слаби и възрастни хора, и хора с увреждания в кв. „Изток” в гр. Пазарджик.

5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

7. Закупуване на конкурсна документация се извършва на касата на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, до 17.00 часа на 25.10.2013 г. Стойността на същата е в размер на 25.00 (двадесет и пет) лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

8. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена без ДДС, до 16.30 часа на 05.11.2013 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

9. Писмените предложения за участие в конкурса се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е до 17.00 часа на 05.11.2013 г., в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.