Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещение с обща площ 120.00 кв.м.

2265

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 36/30.12.2019 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност на спортни клубове по бойни спортове, представляваща помещение с обща площ 120.00 кв.м. /сто и двадесет квадратни метра/, находящо се на първия етаж в североизточната част на сграда с идентификатор 55155.501.1027.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Неофит Бозвели” № 29, сградата е разположена в поземлен имот с идeнтификатор 55155.501.1027, застроена площ 736 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: сграда за образование, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1142/21.09.2018 г., вписан в дв.вх.рег. № 8174/01.10.2018 г., том 24, акт № 157 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, при начална месечна наемна цена без ДДС20,00 лв. /двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 28.01.2020 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 24.01.2020 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ до 16,30 часа на 27.01.2020 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 27.01.2020 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296