Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 158,00 кв.м. с адрес на сградата: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 38, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397, съставляващ УПИ І

2321

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 230/18.12.2012 г., взето с Протокол № 16 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, с обща площ 158,00 кв.м. /сто петдесет и осем квадратни метра/, състояща се от следните помещения: топла кухня с площ 54,15 кв.м., помещение за миене на съдове от кухнята с площ 10,50 кв.м., помещение за миене на съдове от залата с площ 16,45 кв.м., помещение за рязане на хляб с площ 4,60 кв.м., помещение за обработка на месо с площ 11,40 кв.м., помещение за подготовка на зеленчуци с площ 18,70 кв.м., три броя сервизни помещения с обща площ 16,34 кв.м., входно антре с площ 11,40 кв.м. и коридор с площ 14,46 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 55155.506.397.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” № 38, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397, съставляващ УПИ І – спортно училище, кв. 54 по плана на гр. Пазарджик, с предназначение: сграда за обществено хранене, представляваща едноетажно масивно тяло със сутерен с изложение запад-изток – топла кухня със столова и складове за хранителни продукти, Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г., вписан в дв.вх.рег. № 2936/19.05.2005 г., том ІV, акт № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, при съседи на частта: север – стълбище на училището, юг – метален павилион, изток – столова, запад – двор на училището, с предназначение – производство на готова храна и ученическо хранене.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 285,00 лв. /двеста осемдесет и пет лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 06.02.2013 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в СОУ „Г. Бенковски” – гр. Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 29.01.2013 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 342,00 лв. /триста четиридесет и два лева/ до 16,30 часа на 05.02.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 05.02.2013 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242