Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.365, с адрес ул. „Пейо Яворов” №1.

2500

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.83 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка с Решение №22/28.02.2013 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор на ПИ 55155.503.365, представляваща: помещение под №2 с площ 20.00 кв. м., находящо се на 3-ти етаж в триетажна масивна сграда, част от самостоятелен обект с идентификатор   55155.503.365.1.3, при съседи на помещението: север – помещение с ползвател Регионален инспекторат по образование – Пазарджик; изток – фоайе; юг – помещение с ползвател „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Бюро Пазарджик и запад – вътрешен двор. Имотът е построен в УПИ І – жилищно строителство, обществени организации, търговия и гаражи за административно обслужване в кв. 272, по плана на гр. Пазарджик, с адрес ул. „Пейо Яворов” №1, актуван с Акт за публична общинска собственост №246/17.11.1999 г. вписан в дв. вх. рег. №2324/20.04.2005 г., том ІІІ, акт №187 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

 

1. Конкурсът ще се проведе на на 04.04.2013 г. от 10.30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

2. До участие в конкурса се допускат: юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

        3. Начална месечна наемна цена: 24.00 лв. (двадесет и четири лева) без ДДС.

4. Предназначение: за офис.

5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.2, до 17.00 часа на 22.03.2013 г.

8. Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 03.04.2013 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

9. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.2, стая №3, до 17.00 часа на 03.04.2013 г.

 

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.