Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424.00 кв.м., с предназначение: сграда за култура и изкуство, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1

2748

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 62/28.03.2019 г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424.00 кв.м. /четиристотин двадесет и четири квадратни метра/, находяща се в югозападната част на сграда с идентификатор 55155.505.1153.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1153, с предназначение: сграда за култура и изкуство, адрес: гр. Пазарджик, ул. „Любен Боянов” № 1, състояща се от: сцена с площ 160.00 кв.м., зала за зрители с площ 208.00 кв.м., съблекалня с площ 24.00 кв.м., санитарни помещения с площ 32.00 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 287/27.11.2013 г., вписан в дв.вх. рег. № 10543/02.12.2013 г., том 38, № 135 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за спортно-състезателна, тренировъчна и концертна дейност на спортни клубове за спортни танци, при начална месечна наемна цена без ДДС – 20,00 лв. /двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години.

До участие в конкурса се допускат спортни клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Конкурсът ще се проведе на 02.05.2019 г. от 11.00 часа в зала „Архитектурен съвет”  – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 25.04.2019 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ до 16,30 часа на 30.04.2019 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 30.04.2019 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 608; тел.(034) 402-357, 402-296