Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20,00 кв.м., находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, адрес на сградата: ул. „Екзарх Йосиф” № 6

2288

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 98/30.05.2013 г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/ с идентификатор 55155.503.407.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.407, съставляващ УПИ І – 407 за Младежки дом, кв. 345 по плана на гр. Пазарджик, при съседи на помещението: изток – пешеходна алея, запад – помещение на Младежки дом, север – площадка пред Младежки дом, юг – градинка, актувана с Акт за публична общинска собственост № 180/04.03.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2938/19.05.2005 г., том ІV, Акт № 65 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – офис за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа дейност и международен автобусен превоз на пътници.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 02.07.2013 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Младежки дом - Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 24.06.2013 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ до 16,30 часа на 01.07.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 01.07.2013 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242