Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107,00 кв. м., адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” № 6, кв. 121 по плана на гр. Пазарджик

2044

          На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 244/19.12.2013 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107,00 /сто и седем/ кв. м, находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.506.1077.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри – едноетажно масивно тяло с изложение югоизток – северозапад, представляващо топла кухня със столова и складове за хранителни продукти и изба, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1077, съставляващ УПИ ІІ – 10487, кв. 121 по плана на гр. Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 157/28.12.1998 г., вписан в дв.вх.рег. № 2438/25.04.2005 г., акт № 236, том ІІІ при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, при съседи: североизток – столова, югоизток – двор на училището, югозапад – двор на училището и ул. „Стоян Василев”, северозапад – двор на училището, с предназначение – ученическо хранене.

До участие в конкурса се допускат производствени кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, вписани в Търговския регистър, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 195,00 лв. /сто деветдесет и пет лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Конкурсът ще се проведе на 12.02.2014 г. от 14.30 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в ЕГ „Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 04.02.2014 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 234,00 лв. /двеста тридесет и четири лева/ до 16,30 часа на 11.02.2014 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 11.02.2014 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242