Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещения с обща площ 58.80 кв.м., построен в кв. 6 по плана на с. Гелеменово, с предназначение – за стоматологичен кабинет.

1847

         На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 125/25.06.2014 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещения с обща площ 58.80 кв.м. /петдесет и осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: стоматологичен кабинет с площ 22.00 кв.м., стерилизационна с площ 5.00 кв.м., ½ ид.ч. от стая за почивка с площ 10.00 кв.м., ½ ид.ч. от склад с площ 7.80 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35.80 кв.м., ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 10.00 кв.м., находящи се в сграда от сглобяеми елементи на бетонова основа, ползваща се за здравна служба, построена в кв. 6 по плана на с. Гелеменово, актувана с Акт за публична общинска собственост № 2/10.05.2000 г., с предназначение – за стоматологичен кабинет.

До участие в конкурса се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 15,00 лв. /петнадесет лева/.

Срок за отдаване под наем – 6 /шест/ години.

Конкурсът ще се проведе на 19.08.2014 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в кметство Гелеменово.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 11.08.2014 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 18,00 лв. /осемнадесет лева/ до 16,30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 18.08.2014 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242