Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост находяща се в поземлен имот с 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с административен адрес ул. „Генерал Гурко” №5

2309

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1 и ал.2, чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, във връзка Решение №171/25.09.2013 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост находяща се в поземлен имот с 55155.503.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК - София, представляваща: помещение, две стаи за склад и санитарен възел с обща площ 107.00 (сто и седем) кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда, построена в кв. 275 по плана на гр. Пазарджик, в парцел І-Спортна зала „Васил Левски”, с административен адрес ул. „Генерал Гурко” №5, при съседи на частта: на север – офиси предоставени на ОС на „Български футболен съюз” гр. Пазарджик; изток – Зала „Васил Левски”; юг – фоайе и запад – площад „Васил Левски”. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост №214/11.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4326/17.08.2011 г., том ХVІ, № 122 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик и Акт за поправка на Акт за публична общинска собственост №215/18.08.2011 г. вписан в дв. вх. рег. № 4417/22.08.2011 г., том ХVІ, № 181 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик.

     1. Конкурсът ще се проведе на на 25.10.2013 г. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, бул.”България” №2, ет. 2, Зала архитектурен съвет.

     2. До участие в конкурса се допускат: търговци по смисъла на Търговския закон.

     3. Начална месечна наемна цена: 450.00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без ДДС.

     4. Предназначение: заведение за обществено хранене

     5. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.

    6. Оглед на имота може да се извърши на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.30 ч. до 17.30 ч. след заявка в деловодството на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

   7. Цената на един комплект от конкурсната документация е в размер на 25,00 лв. (двадесет и пет лева) с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. Същата се закупува на гише „Каса” на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. „Иван Вазов” № 14, ет.1, до 17.30 часа на 17.10.2013 г.

    8. Депозитната вноска в размер на една начална месечна наемна цена се внася до 16,30 часа на 24.10.2013 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. “Иван Вазов” № 14, ет.1.

   9. Писмени предложения за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника, в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3, до 17.00 часа на 24.10.2013 г.

За справки: БМ „СПЖФНСИ” при Община Пазарджик, ул. ”Иван Вазов” №14, ет.1, стая 3, тел. (034) 44 19 40.