Конкурси

назад

Конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор на ПИ 55155.502.1132 представляваща: помещения с обща площ 150.00 кв. м. на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, на ул. „Марица” №20, кв. 293 по плана на гр. Паз

2086

На основание чл.14, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор на ПИ 55155.502.1132 представляваща: помещения с обща площ 150.00 (сто и петдесет) кв. м. на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, находяща се в западната част на УПИ ІІІ-детски ясли, (бивши детски ясли №6) на ул. „Марица” №20, кв. 293 по плана на гр. Пазарджик, при съседи на частта: север – информационен център; изток – вътрешен двор; юг – помещение на РПУ; запад – двор. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 226/13.07.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2937/19.05.2005 г., том ІV, № 64 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление в община Пазарджик, които имат разкрит обект за производството на макаронени изделия на територията на град Пазарджик.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 222,00 лв. (двеста двадесет и двалева).

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Конкурсът ще се проведе на 13.02.2013 г. от 10.00 часа в „Стъклена зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на касата в БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазав” №14, ет.1. до 17,30 часа на 05.02.2013 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена без ДДС, до 16.30 часа на 12.02.2013 г. в касата на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 12.02.2013 г. в деловодството на БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

                                                                                                                            

За справки: БМ „СПЖФНСИ”, ул. „Иван Вазов” №14, ет.1, стая №3; тел.(034) 44 19 40