Конкурси

назад

Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 9 броя гаражи, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1319, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев”, с площ от 172 кв.м.

2403

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение № 229/18.12.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 16, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 9 (девет) броя гаражи, подробно описани в Приложение № 1, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1319 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно три едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с последно изменение със заповед № КД-14-13-89/30.03.2012 г. на Началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Петър Бонев”, с площ от 172 (сто седемдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за автогараж”, който имот по ПРЗ на квартал 2, съставлява УПИ XXVIII (двадесет и осми) – за гаражи, по утвърдена ул. регулация – зап. № 851 от 15.05.1992 год. и дворищна регулация, утвърдена със заповед № 197/03.10.2012 год., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3000/03.12.2012 год., при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320 и поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, без право на промяна на предназначението на обекта, по одобрен идеен технически проект.

Конкурсът ще се проведе на 14.06.2013 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж – по Приложение №1.

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112 или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес.

-Всяко физическо лице има право да участва за учредяване право на строеж само за един гараж по Приложение № 1. Лице, подало документи за участие за повече от един гараж не се допуска до участие в конкурса за нито един от гаражите;

-Когато повече от едно лице са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. от 28.05.2013 г. до 13.06.2013 г.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" №2, до 17.30 часа на 06.06.2013 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF до 16.30 часа на 13.06.2013 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 13.06.2013 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 605 и стая 606, тел.(034) 402-357, 402-242.         

Приложение № 1

1. Гараж № 1 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 2, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

2. Гараж № 2 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 3, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 1, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

3. Гараж № 3 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 4, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 2, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

4. Гараж № 4 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 5, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 3, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

5. Гараж № 5 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 6, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 4, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

6. Гараж № 6 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 7, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 5, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

7. Гараж № 7 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 8, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 6, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

8. Гараж № 8 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, гараж № 9, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 7, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева);

9. Гараж № 9 с площ от 19.20 (деветнадесет цяло и двадесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.20 (три цяло и двадесет стотини) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9507, поземлен имот с идентификатор 55155.506.1320, гараж № 8, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 150 лева (хиляда сто и петдесет лева).