Конкурси

назад

Конкурс за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 4 броя гаражи, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-б, с площ от 304 кв.м.

2549

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение № 49/23.02.2012 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 3, променено с Решение №146/27.09.2018 г. на Общински съвет – Пазаржик, взето с протокол № 9, Община Пазарджик.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретатели (купувачи) на право на строеж за изграждане на 4 броя гаражи, подробно описани в Приложение № 1, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1268 (пет пет едно пет пет точка пет нула шест точка едно две шест осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Стоян Ангелов” № 75-б, с площ от 304 (триста и четири) кв.м., трайно предназначение на територията; “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “за автогараж”, който имот по ПУП-ПРЗ на квартали 2 и 134”а”, одобрен с Решение № 24/25.02.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, съставлява УПИ XXІІІ (двадесет и трети) – гаражи в кв. 2(две) по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2200/17.09.2010 год., вписан в дв. вх. рег. № 4921/29.09.2010 г., том XVII, № 145 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, при съседи на поземления имот: от североизток - поземлен имот с идентификатор 55155.506.1269, от югоизток, югозапад и северозапад - поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж – по Приложение №1.

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112  или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес.

-Всяко физическо лице има право да участва за учредяване право на строеж само за един гараж по Приложение № 1. Лице, подало документи за участие за повече от един гараж не се допуска до участие в конкурса за нито един от гаражите;

-Когато повече от едно лице са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси  в гр.Пазарджик: ул. ”Стоян Ангелов” № 61, № 63, № 65, № 67, № 69, № 71, № 73, № 75, № 77, № 79, № 81, № 83, № 85, № 87, № 89, № 91, № 93, № 95, ул. “Петър Бонев” № 76, № 78, № 80, № 82, № 84, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94, № 96, № 98, № 100, № 102, № 104, № 106, № 108, № 110, № 112, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

  Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30ч. до 12.30ч. и от 13.30. до 17.00ч. след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник до крайния срок за подаване на писмените предложения.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул."България" №2, до 17.30 часа на 25.06.2019 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 90% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG46SOMB91303314474300 при Общинска банка АД ФЦ- Пазарджик, BIC SOMBBGSF до 16.30 часа на 26.06.2019 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 26.06.2019 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 605 и стая 606, тел.(034) 402-357, 402-242.                  

 

 

Приложение № 1

 

1. Гараж № 11 с площ от 18.60 (осемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.10 (три цяло и десет стотни) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 12, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 10, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 120 лева (хиляда сто и двадесет лева);

2. Гараж № 12 с площ от 18.60 (осемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.10 (три цяло и десет стотни) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 13, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 11, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 120 лева (хиляда сто и двадесет лева);

3. Гараж № 13 с площ от 18.60 (осемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.10 (три цяло и десет стотни) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 14, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 12, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 120 лева (хиляда сто и двадесет лева);

4. Гараж № 14 с площ от 18.60 (осемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м с размери: широчина (лице) 3.08 (три цяло и осем стотни) метра; дълбочина 6.00 (шест) метра и височина от 3.00 (три) метра, при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.506.9505, гараж № 15, поземлен имот с идентификатор 55155.506.359, гараж № 13, с начална конкурсна цена на учреденото право на строеж – 1 120 лева (хиляда сто и двадесет лева);