Конкурси

назад

Конкурс за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на гараж № 15, с площ от 31.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 41, с площ от 502 кв.м.

2201

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 3, чл. 47, ал. 1, чл. 62, ал. 1, т. 1, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства, Решение № 212/30.10.2014 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 11, Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

за избор на приобретател (купувач) на право на строеж за изграждане на гараж № 15, с площ от 31.00 (тридесет и един) кв.м., при съседи: поземлен имот с идентификатор 55155.504.515, сграда с идентификатор 55155.504.84.23, поземлен имот с идентификатор 55155.504.96, поземлен имот с идентификатор 55155.504.95, поземлен имот с идентификатор 55155.504.86, съгласно специализирана схема за разполагане на гаражи, утвърдена от Гл. архитект на Общината, в поземлен имот с идентификатор 55155.504.84 (пет пет едно пет пет точка пет нула четири точка осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед № 18-3880-31.03.2014 г. на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик. п.к. 4400, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 41, с площ от 502 (петстотин и два) кв.м., трайно предназначение на територията: “урбанизирана”, начин на трайно ползване: “ниско застрояване (до 10 m)”, забележка: сгради които попадат върху имота: 1. Сграда 55155.504.84.1.: застр. площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 2. Сграда 55155.504.84.2.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 3. Сграда 55155.504.84.3.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 4. Сграда 55155.504.84.4.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 5. Сграда 55155.504.84.5.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 6. Сграда 55155.504.84.6.: застр. площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 7. Сграда 55155.504.84.7.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 8. Сграда 55155.504.84.8.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 9. Сграда 55155.504.84.9.: застр. площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 10. Сграда 55155.504.84.10.: застр. площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 11. Сграда 55155.504.84.11.: застр. площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 12. Сграда 55155.504.84.12.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 13. Сграда 55155.504.84.13.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 14. Сграда 55155.504.84.14.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 15. Сграда 55155.504.84.15.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 16. Сграда 55155.504.84.16.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 17. Сграда 55155.504.84.17.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 18. Сграда 55155.504.84.18.: застр. площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 19. Сграда 55155.504.84.19.: застр. площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 20. Сграда 55155.504.84.20.: застр. площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 21. Сграда 55155.504.84.21.: застр. площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 22. Сграда 55155.504.84.22.: застр. площ 26 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, 23. Сграда 55155.504.84.23.: застр. площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, който имот попада в УПИ I – за жил. строителство, магазини и гаражи и в УПИ II – за жил. строителство в кв. 349 по плана на град Пазарджик, утвърден със заповед № 119/24.07.2014 год., при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 55155.504.515, 55155.504.86, 55155.504.95, 55155.504.96, 55155.504.97, 55155.504.98, 55155.504.504, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4024/19.09.2014 год., вписан в дв. вх. рег. № 8829/25.09.2014 г., том 33, № 17 в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията Пазарджик, без право на промяна на предназначението на обекта.

Конкурсът ще се проведе на 05.12.2014 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" 2, Заседателна зала – етаж 2.

Начална конкурсна цена на учредяваното право на строеж – 2 003 лева (две хиляди и три лева).

За участие в конкурса се допускат:

-Физически лица, със следните постоянни адреси в гр.Пазарджик: ул. “Граф Игнатиев” № 42 и № 44 и ул. ”Константин Величков” № 43 или притежаващи имот (апартамент) на същия адрес.

-Когато повече от едно лице са с постоянен адрес на един и същи апартамент, находящ се на някой от следните адреси в гр.Пазарджик: ул. “Граф Игнатиев” № 42 и № 44 и ул. ”Константин Величков” № 43, или такъв апартамент е притежание на повече от едно лице, за участие в конкурса се допуска само един от тях – този, който е подал необходимите документи за участие в конкурса първи.

Обектът, предмет на конкурса може да бъде оглеждан на място всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. от 18.11.2014 г. до 04.12.2014 г.

Закупуване на конкурсна документация да се извърши на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Община Пазарджик, бул. "България" № 2, до 17.30 часа на 27.11.2014 г. Същата е в размер на 1 % върху първоначалната конкурсна цена, но не по-малко от 120 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 40% от първоначалната цена на учредяваното право на строеж. Депозитът да се внася по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF до 16.30 часа на 04.12.2014 г.

Конкурсът да се проведе чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, име и адрес на участника. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 ч. на 04.12.2014 г., на гише № 3 -“Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. “България” № 2. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

 

За справки: стая 605 и стая 606, тел.(034) 402-357, 402-242.