Конкурси

назад

Конкурс относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 180,00 кв. м, находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.503.1310.1, гр. Пазарджик

1991

На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 81 и чл. 84 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства и Решение № 144/25.07.2013 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик, Община Пазарджик

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 180,00 /сто и осемдесет/ кв. м, находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.503.1310.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Димитър Греков”, брой етажи – 3 /три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1310, съставляващ УПИ І – училище - ОУ „Хр. Ботев”, кв. 412 по плана на гр. Пазарджик, актувана с Акт за публична общинска собственост № 533/25.07.2001 г., вписан в дв.вх.рег. № 262/31.01.2002 г., акт № 81, том І при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, а именно: кухня с площ 49,50 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв. м, едно миялно помещение с площ 11,28 /единадесет цяло и двадесет и осем стотни/ кв. м, второ миялно помещение с площ 6,96 /шест цяло и деветдесет и шест/ кв. м, складови помещения /четири стаи/ с обща площ 29,76 /двадесет и девет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. м, коридор с площ 22,12 /двадесет и две цяло и дванадесет стотни/ кв. м, два вградени хладилника с площ 11,76 /единадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв. м, сервизни помещения /баня с две тоалетни/ с площ 15,68 /петнадесет цяло и шестдесет и осем стотни/ кв. м и антре с площ 32,94 /тридесет и две цяло и деветдесет и четири стотни/ кв. м, при граници на тези помещения: от север – двор на училището, от юг – котелно и двор на училището, от изток – столова, от запад – двор на училището, с предназначение – производство на готова храна.

До участие в конкурса се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които имат право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта.

Начална месечна наемна цена без ДДС – 325,00 лв. /триста двадесет и пет лева/.

Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.          

Конкурсът ще се проведе на 02.09.2013 г. от 11.00 часа в „Заседателна зала” – ет. 2 в сградата на Община Пазарджик, бул."България" № 2.

Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в ОУ „Хр. Ботев” - Пазарджик.

Закупуване на конкурсна документация може да се извършва на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на 23.08.2013 г. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 390,00 лв. /триста и деветдесет лева/ до 16,30 часа на 30.08.2013 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на конкурса, името и адреса на участника. Предложения се подават до 17,00 часа на 30.08.2013 г. на гише № 3, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите”. Участник, подал предложение след определения срок, не се допуска до участие в конкурса.

      За справки: стая 605 и стая 606; тел.(034) 402-357, 402-242