Категоризация и разрешителни

назад

Подаване и получаване на документи - Гише № 3 Център за информация и услуги на гражданите и етаж 4, стая 406

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Цена

Място на издав.

Работно време

1.Категоризация на туристически обекти

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление - декларация за категоризиране по образец, в която се декларират обстоятелствата по чл. 129, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Прилагат се следните документи:

1. Копия на документи за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

2. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

 ЗАБЕЛЕЖКА: Заявление -декларацията се попълва в общината.

 

Срок на валидност: 5 години, с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответствуващ на срока на действие на разрешителното.

До 14 дни:

-Удостоверение за открита процедура

До 3 месеца

-Заповед за определяне на вид и категория на обект и издаване на Удостоверение за определената категория.

І. Заведения за хранене и развлечения:

до 20 места - 150 лв.

от 21 до 50 места - 250 лв.

от 51 до150 места - 800 лв.

от 151 до 300 места – 1500 лв.

над 300 места - 2000 лв.

 

ІІ.Места за настаняване клас “А”: до 30 стаи - 500 лв.

от 31 до150 стаи - 1200 лв.

от 151 до300 стаи - 1900лв.

от 301 до500 стаи - 2800лв.

над 500 стаи – 5000 лв.

 

ІІІ.Места за настаняване клас “Б” до 20 стаи - 200 лв.

от 21 до 40 стаи - 400 лв.

от 41 до 60 стаи - 940 лв.

от 61 до100 стаи - 2000 лв.

над 100 стаи - 4000 лв.

 

Стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала:

за 1 легло – 10 лв. на легло

ЦИУГ гише No3 8.30 - 12.30 ч 13.30 - 17.30 ч
2.Промяна на вписани обстоятелства в общинския регистър и в Националния туристически регистър на категоризирани туристически обекти

І. При промяна на собствеността на категоризиран туристически обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление по образец до категоризиращия орган и прилага документите, удостоверяващи настъпилата промяна.

ІІ. При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризиран туристически обект, лицето, което ще извършва дейността, подава заявление по образец до категоризиращия орган и прилага документите, удостоверяващи настъпилата промяна.

Забележка: В случаите по т. І и т. ІІ определената категория на туристическия обект се запазва.

До 30 дни от настъпване на промяната.

150 лв. ЦИУГ гише No3 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30

3.Потвърждаване на категория на туристически обекти

В срок до три месеца преди изтичането на петгодишния срок на определената категория, лицето, извършващо дейност в категоризирания обект следва да подаде заявление – декларация за потвърждаване на категорията на обекта му или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Срок на валидност: 5 години.

До изтичане срока на валидност на старата категория

І. Заведения за хранене и развлечения:

до 20 места - 130 лв.

от 21 до 50 места - 220 лв.

от 51 до150 места - 720 лв.

от 151 до 300 места – 1 400 лв.

над 300 места - 1800 лв.

 

ІІ.Места за настаняване клас “А”: до 30 стаи - 450 лв.

от 31 до150 стаи - 1000 лв.

от 151 до300 стаи - 1700лв.

от 301 до500 стаи - 2500лв.

над 500 стаи – 4500 лв.

 

ІІІ.Места за настаняване клас “Б” до 20 стаи - 180 лв.

от 21 до 40 стаи - 360 лв.

от 41 до 60 стаи - 850 лв.

от 61 до100 стаи - 1800 лв.

над 100 стаи - 3600 лв.

 

Стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала:

за 1 легло – 9 лв. на легло

ЦИУГ гише No3 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30
4. Разрешение за удължено работно време /след 22/23 часа/

1. Заявление по образец

2. Становище от ОД на МВР/оригинал/. 

3. Протокол от РЗИ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума за заведенията за хранене и развлечения /оригинал/.

4. Документ за собственост и договор за наем /копие/.

5.Сертификат за пожарна безопасност на обекта /копие/. 

6.Изрично писмено съгласие на собствениците в жилищната сграда - непосредствени съседи на обекта.

 

Срок на валидност: 1 година.

До 14 дни от датата на подаване на заявлението. 60 лв. Ет.4 Стая 406 8.30 - 12.30 13.30 - 17.30