Категоризация и разрешителни

назад

Подаване и получаване на документи - Гише № 3 Център за информация и услуги на гражданите и етаж 4, стая 406

 

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ЦЕНА

МЯСТО НА ИЗДАВ.

РАБОТНО ВРЕМЕ

1.Категоризация на туристически обекти

Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление - декларация за категоризиране по образец, в която се декларират обстоятелствата по чл. 129, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Прилагат се следните документи:

1. Копия на документи за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

2. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията,

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

4. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от ЗТ.

 ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Заявление -декларацията се попълва в общината.

 2. Срок на валидност на определената категория: 5 години, с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответствуващ на срока на действие на разрешителното.

 

 

До 14 дни:

Удостоверение за открита процедура

До 3 месеца:

Заповед за определяне на вид и категория на обект;

Удостоверение за определена категория.

І. Заведения за хранене и развлечения:

до 20 места - 150 лв.

от 21 до 50 места - 250 лв.

от 51 до100 места - 500 лв.

от 101 до 150 места – 800 лв.

от 151 до 250 места – 1200 лв.

от 251 до 300 места – 1 400 лв.

 над 300 места – 2 000 лв.

ІІ. Места за настаняване клас “А”:

до 30 стаи - 400 лв.

от 31 до 150 стаи - 1000 лв.

от 151 до 300 стаи -  1800 лв.

от 301 до 500 стаи – 2500 лв.

над 500 стаи – 4500 лв.

 

ІІІ. Места за настаняване клас “Б” семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

до 20 стаи - 200 лв.

от 21 до 40 стаи - 350 лв.

от 41 до 60 стаи - 740 лв.

от 61 до 100 стаи - 1200 лв.

над 100 стаи - 3500 лв.

ІV. Места за настаняване клас “Б”

- къщи за гости – 20 лв. на легло;

- бунгала – 16 лв. на легло.

Забележка: Посочените такси се внасят, както следва:

-за разглеждане на документите за категоризиране на туристическите обекти се внася ½ от съответната такса;

- за вписване в НТР на туристическите обекти се внася останалата ½ от съответната такса.

ЦИУГ гише № 3

8.30ч

 - 12.30ч

 

13.30ч - 17.30ч

2. Регистрация на места за настаняване клас „В” стаи за гости и апартаменти за гости.

 

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление - декларация по образец.

Към заявление -декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление -декларацията се подава от пълномощник.

 

До 7 дни:

Заповед за регистрация и Удостоверение, съгласно чл. 128, ал. 4 от Закона за туризма

 І. За регистрация и вписване в НТР се събира такса 20 лв. на легло.

ІІ. За вписване на промени в НТР, когато се издава нов документ се събира такса 50 лв.

ІІІ. За вписване на промени в НТР, когато не се издава нов документ се събира такса 20 лв.

 

ЦИУГ гише № 3

8.30ч. - 12.30ч

 

13.30ч - 17.30ч

3. Промяна на вписани обстоятелства в общинския регистър и в Националния туристически регистър /НТР/ на категоризирани туристически обекти

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец до министъра на туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й. Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна и документ за платена такса.

 

До 30 дни от настъпване на промяната.

50 лв.

ЦИУГ гише № 3

8.30ч

 - 12.30ч

 

13.30ч

 - 17.30ч

4.Потвърждаване на категория на туристически обекти.

В срок до три месеца преди изтичането на петгодишния срок на определената категория, лицето, извършващо дейност в категоризирания обект следва да подаде заявление – декларация за потвърждаване на категорията на обекта му или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Заявление-декларацията за потвърждаване на категорията на обектите се подава до Кмета на община Пазарджик на място, по пощата или по електронен път.

 

 

Срок на валидност:

5 години.

Съобразно срока на валидност на предходната категория се издава Заповед на Кмета на общината за потвърждаване на вид и категория на обекта и ново Удостоверение.

І. Заведения за хранене и развлечения:

до 20 места - 130 лв.

от 21 до 50 места - 220 лв.

от 51 до 100 места - 450 лв.

от 101 до 150 места – 720 лв.

от 151 до 250 места – 1100 лв.

от 251 до 300 места – 1300 лв.

над 300 места - 1800 лв.

 ІІ.Места за настаняване клас “А”:

до 30 стаи - 350 лв.

от 31 до 150 стаи - 800 лв.

от 151 до 300 стаи – 1600 лв.

от 301 до 500 стаи – 2200 лв.

над 500 стаи – 4000 лв.

 ІІІ.Места за настаняване клас “Б” – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

до 20 стаи - 180 лв.

от 21 до 40 стаи - 300 лв.

от 41 до 60 стаи - 650 лв.

от 61 до 100 стаи - 1100 лв.

над 100 стаи - 3200 лв.

 ІV.Места за настаняване клас “Б”

– къщи за гости – 18 лв. на легло;

- бунгала – 14 лв. на легло;

ЦИУГ гише № 3

8.30ч

- 12.30ч

 

13.30ч –

17.30ч.

5. Разрешение за удължено работно време /след 22/23 часа/

1. Заявление по образец

2. Становище от ОД на МВР/оригинал/. 

3. Протокол от РЗИ или акредитирана лаборатория за измерено ниво на шума за заведенията за хранене и развлечения /оригинал/.

4. Документ за собственост и договор за наем /копие/.

5.Сертификат за пожарна безопасност на обекта /копие/. 

6.Изрично писмено съгласие на собствениците в жилищната сграда - непосредствени съседи на обекта.

 

Срок на валидност: 1 година.

До 14 дни от датата на подаване на заявлението.

60 лв.

Ет.4 Стая 406

8.30 - 12.30 13.30 - 17.30