Карта на сайта

назад

Карта на сайта

 

Начало

 

За общината

 

Администрация

               - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2013 г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

               - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2012г. НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2011-2015 г.

               - НОЕМВРИ 2009 г. – НОЕМВРИ 2010 г.

               - НОЕМВРИ 2008 г. – НОЕМВРИ 2009 г.

 

Дейности

               -- Общински план за развитие 2014-2020

               -- Последваща оценка на ОПР 2007-2013

               -- ИПГВР гр.Пазарджик 2014-2020г.

               - Списък на финансираните проекти 2014-2020

               - ОП ,,Програма за морско дело и рибарство”

               - ОП "Добро управление"

               - ОП „Региони в растеж“

               - ОП "Развитие на Човешките ресурси"

               - ОП „Околна среда 2014-2020“

               - Списък на финансираните проекти 2007-2013

               - ОП "Административен Капацитет"

               - ОП "Околна Среда"

               - ОП "Регионално Развитие"

               - ОП "Техническа Помощ"

 

Информация и услуги

               - Информация за Община Пазарджик, като доставчик на електронни услуги

               - Информация за аварийно планиране

                    - - Отчет за работата на Община Пазарджик по ЗДОИ

               - Закон за управление на етажна собственост

               - Закон за туризма - информация, документи и съобщения

               - Транспорт

               - Общо деловодство

               - Общински имоти

               - Архитектура

               - Категоризация и разрешителни

               - Екология

               - Социални дейности

               - Гражданска регистрация

               - БМ Паркинги и охрана

               - Данъци

               - Такси

               - Услуги

               - Плащане

               - Контакти

               - ПОРЕАЛ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

               - ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

               - Регистър на сдружения на собствениците по НПЕФМЖС

               - Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

               - Регистър на Минимални и Държавни помощи - Община Пазарджик

               - Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Пазарджик

               - Регистър на актове за частна и публична общинска собственост и на разпоредителни сделки

               - Публичен регистър на концесиите

               - Публичен регистър на търговските дружества

               - Регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз

               - Регистър на издадените Разрешителни за удължено работно време на търговски / туристически обекти на територията на Община Пазарджик

 

Актуално

               - Влиза в сила задължителното използване на Централизираната автоматизирана информационна система за Електронни обществени поръчки

               - Съобщение във връзка със спирането и възобновяването на сроковете по ЗОП

               - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

               - Открита процедура

               - Обява за събиране на оферти

               - Договаряне без предварително обявление

               - Публично състезание

               - Покана/Обява

               - Архив 30.09.2014 - 14.04.2016

               - Архив 2012 - 30.09.2014

               - Контакти - профил на куувача

 

Контакти

 

Карта на сайта