Кариери

назад

СПИСЪК ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Управление на общинска собственост”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

252

С П И С Ъ К

 

ОТ ПРОВЕДЕНА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка в отдел „Управление на общинска собственост”, дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

Конкурсна комисия в състав, назначена със Заповед № 521 / 19.03.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе конкурсна процедура /тест и интервю – събеседване/ за заемане на длъжността „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка в отдел „Управление на общинска собственост”, дирекция  “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

На база на сборуваните точки от резултатите на всеки кандидат, които са получени при провеждането на конкурса от тест и интервю - събеседване, умножени с определените коефициенти, Конкурсната комисия извърши крайното класиране на кандидатите, в реда както следва:

Имена на кандидата

ОБЩ РЕЗУЛТАТ /точки от тест и интервю/

1

Р.П.Л  – рег.индекс и дата №44-1130/18.03.2024 г.

384

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Теменушка Иванова                                                                                                  /П/

Началник на отдел УОС                                                                                        (подпис)

към  Община Пазарджик                                                  

                                                                                                         

 

04.04.2024 г.

гр. Пазарджик